စက်၀န်းေန့ဟာ အိပ်မက်တပုဒ်လို ေယာင်ကမ်းကမ်းနဲ့
အေမှာင်ထဲ ေြပး၀င်သွားခဲ့ရဲ့

ည.. ေြခသံလံုလံုနဲ့ ေပတိေပေစာင်း၀င်လာ
အလင်းစ မှန်သမှျကို  ြငိမ်းသတ်လိုက်ြပီး သန်းေခါင်နဲ့မင်းမူလိုက်တယ်

မိုးေသာက်ြပန်ရင် မပျင်းမရိနဲ့
အရုဏ်တက် ေတးဂီတကို အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ တီးမှုတ်လိမ့်အုန်းမယ်

ေနေရာင်ြခည်ေတွ ေစွေစာင်းကျလာြပီဆိုရင်ေတာ့
ေနာက်ထပ် သိပ်မက်ေလာက်စရာမရှိတဲ့ အိပ်မက်တပုဒ် အတွက်
ေနာက်ထပ် ေန့တစ်ေန့ဟာ လည်စင်းေပးလျက်သား အဆင်သင့်ြဖစ်ေနေလာက်ြပီ။     ။

ခင်ေအာင်ေအး
၃၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ဂလပ်စကို၊ စေကာ့တလန် ၂၃း၂၃ နာရီ

1 comment:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?

utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment