ေခါင်းစဉ်က ပျံတန်တန်နံ့့တန့်တန့် ကဗျာ ဟူလို

အိေြန္ဒြကီး နှစ်ခွဲသားနဲ့ လမ်းေလှျာက်လာေနပံု
မျိုးမမ ပကာဿနီ ထိုမည်ေသာ အမည်နာမမျိုး မမ
သူ့အကင်္ျီအကွက်အဆင် ကျဲသလို စိတ်ဓါတ်ကျဲကျဲ
မျက်ခံုးပင့်လိုက်ကာ အေပါတကာ့ အေပါစား အြပံုးနဲ့
ရင်ထဲကို ေတာက်ေလှျာက် နင်း ဝင်လာခဲ့စမ်းဘာ..
၈ မိုင် ခရီးေလာက်ဆို ေပမီ ေဒါက်မီ ‘သူတို့ ဘုရားေကျာင်း
ကိုလည်း တချက် ရှိုးလိုက်စမ်းပါအုန်း’ တဲ့ Moulin Rouge က
တြပိုင်နက်ထဲမှာ ၆ နာရီလဲထိုးတယ် ၁၁ နာရီလဲထိုးတယ် ၉ နာရီ
မိနစ် ၃၀ ဆိုလဲ ဟုတ်ေနတာပဲ သူေခါ်သလို ပါသွားတဲ့ နာရီများ
တစ်ေယာက်ေသာသူ ေခါင်းကိုက်ေလာက်ေအာင် ေလဟာနယ်များ
အစားထိုးလိုက်တဲ့အခါ ေြပမသွားပဲ ခိုးလိုးခုလု ဝစ္စနှစ်လံုးေပါက်များ
ရှိနှင့်ြပီးသားေတွေပါ် ထပ်ပိုးလာတဲ့ အသစ်အသစ်ေသာရှိြခင်းေတွ
အေခါင်းေပါက် (ေဟာင်းေလာင်း) အေခါင်းေပါက် (ေဟာင်းေလာင်း)
မင်းမေကာင်းတာကိုက ေကာင်းေနတာ မေကာင်းတာဟာ ေကာင်းတာပဲ
(တစ်ေယာက်ထဲ) ေသနတ်နဲ့ပစ်လိုက်တဲ့အခါ လဲကျ ေသဆံုးကုန်တယ်
(တစ်ေယာက်က) ဒီလိုေြပာတယ် ြကားသူက တလွဲေတွြကားတယ်
(တစ်ေယာက်မှာ) ပန်းေဝေဝနဲ့ နစ်ဆ ရှိတယ်၊ ဗုဒ္ဓံသရဏံပင်လည်းရှိတယ်
မင်းအတွက်ေြကာင့် ငါဟာ ရူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ဇာတ်ကို ဒီလိုပို့တယ် ဇာတ်ကို ဒီလို change တယ် ဇာတ်ရှိန််ကို ဒီလို ြမှင့်တယ်
ဟဲ့ ဒီလိုေြပာလို့ ရရိုးလားကွယ့် ကိုးခန်းပျို့နှိုက်..
ကျည်လံုးထမ်းပိုး၊ ထွန်ညင်းပိုးလျက်၊
စွဲြကိုးကိုင်ဖဲ၊….. စသည်ြဖင့်ေဖာ်ြပပါရှိသကဲ့သို့
Media recording အတွက်က3 keys msg နဲ.ေြပာရမှာ (ြပီးေတာ့ လိုင်းကျ
သွားသည်) တစ်ခဲနက် ေမှာင်ကျသွားသည် မိုးေတွ သည်းသည်းထန်ထန်ရွာ
ကျလာြပီး မိုးြကိုးလှျပ်စစ်များ တစ်ဂျိန်းဂျိန်းြဖင့် ကမ္ဘာေြမြကီး အိုးထိန်းစက်နှယ်
(လိုင်းြပန်ချိတ်မိတဲ့ အခါ) ေြကာ်ြငာေတွချည့်ပဲ ၃ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်ခန့် ပညာေပး
အစီအစဉ် ၃ ေပါင် ၈ ေအာင်စ ‘ဘယ်အရိုးမှ ကျိုးမသွားေသးဘူး’ ေြပာမိစဉ်
အခိုက် ကလင် ကလင် ကလင် ကလင် ကလင် စက်ဘီးတစ်စင်းရဲ့ ဘဲလ်သံ
ကျွန်ပ်တို့ အံုနဲ့ကျင်းနဲ့ကို ကျဆံုးခဲ့ြကတာပါ တေပျာ်တပါးြကီး နိမ့်ဆင်းသွား
ြကတာပါ ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုး ၁၂ လက္မေလာက် ေစာင်းသွားတယ်လဲ ဆိုေရာ အားလံုး
ေလာက်နီးနီး ပုခုန်းြကီးေတွ ေစာင်းကုန်ြကကာ (မအီမလည်ြကီးေပါ့ေလ) တချို့
ကျေတာ့လဲ like နဲ့ မှျားြကတယ် ငါးမန်းေတွ တူနားငါး အေကာင်ြကီးြကီးေတွ
ေတာင်မိတယ် လို့ ြကားဖူးနားဝရှိတယ် တူးြခစ်သွားပံုက အဟွတ် အဟွတ်
လည်ေချာင်းထဲ အထိ ဝင်ေမွှလိုက်လို့ နှာေခါင်းပိတ်တာ ေနာက်ကျသွားြပီး
နင်တို့ နန့်တာက အေရးမြကီးဘူး ေဈးကွက်ကို ြကည့်ရမယ်ဟဲ့ ငှက်သည်
ေတာင်ပန်ြဖန့်၍ ပျံထွက်သွားသည် သာလွန် အဂင်္လိပ်-အဂင်္လိပ်-ြမန်မာ
အဘိဓါန် စာမျက်နှာ ၇၅၂ ။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၇၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၁းး၅၈ နာရီ

အို.. ဘယ့်ဘယ်.. အိုဘယ့် ကဗျာဆရာ

(တေလာေလးက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ကိုသစ်မင်းသို့ အလွမ်းေြပ ကဗျာ..)

ပန်းကေလးေတွနဲ့ ခင်ဗျား ဘယ်လုိစကားေြပာမလဲလို့
ဖံုမှုန့်ေတွက မလိုတမာ ေမးတဲ့ အခါ ကိုယ်က (မသဲမကွဲ နှုတ်ခမ်း
တွန့့်တယ်ဆိုရံုေလး ြပံုးရင်း) လိပ်ြပာေလးေတွရဲ့ အေရးပါမှုကို သိရှိနားလည်မှု
အြပင် လိပ်ြပာသန့်မှုဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်း အေရအတွက် တစ်ခုရဲ့ြပညွှန်းကိန်း
အရပါ “ဟို.. ဘယ်လိုေြပာရမလဲ..”

ြမက်ခင်း တစ်ခင်းရဲ့ အေရးပါမှုကို ခင်ဗျား ဘယ်လို တွက်ချက်ြပမလဲလို့
နွားေချးေြခာက် ချပ်ြပားတစ်ချပ်က ေမးလာတဲ့ အခါ ကိုယ်က (စားလက်စ
ပလာတာ ကို ခဏချထားြပီး) တစ်လုတ်စားဖူး သူ့ေကျးဇူး ဆိုတဲ့ စကားပံုကို
ဂါထာတစ်ခုလို အထပ်ထပ် ရွတ်ေနရင်းြဖင့် နွားတစ်ေကာင်ရဲ့ အသိဉာဏ်ကို
ဆွဲဆန့်ေပးဖို့ “ဟို … ဘယ်လိုေြပာရမလဲ..”

တိမ် တစ်အုပ်ရဲ့ အေပါ်စီးက အုပ်မိုးမှု အေပါ် ခင်ဗျား ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲလို့
ပျံလွှားငှက်ကေလး( လို့ထင်ရတဲ့) ငှက်ကေလး တစ်ေကာင်က ေမးတဲ့ အခါ
အဲ့ဒီငှက်ကေလး ဘာငှက်လဲ ဆိုတာ အေြဖထုတ်ဖို့ထက် တိမ်ေတွရဲ့ အုပ်မိုးေန
မှုက ပို အေရးြကီးတယ်လို့ တွက်မိသူ ပီပီ တိမ်ေတွကို ေရွ့ေအာင်တွန်းထုတ်သွား
မယ့် ေလေပွနဲ့ သံစဉ်ညိှြကည့်မိတယ် ဒါေပမယ့်.. “ဟုိ .. ဘယ်လိုေြပာရမလဲ..”

ကဗျာေရးေနရင်း ဆက်ေရးချင်စိတ်ဟာ တြဖည်းြဖည်း ေသးကျံု့ မှိန်ေဖျာ့လာတယ်
ေဖာ်ြမူလာအရ ဒီေနရာမှာ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတတ်တဲ့ သဘာဝ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို
အေြခတည်ြပီး ကိုယ်က (ကဗျာဆရာက) တခုခု အေမးခံရသေယာင်ေဆာင်လိုက်ြပီး
ကဗျာဆန်ဆန် ေရှာင်ထွက်လိုက်ြခင်းြဖင့် ကဗျာကို ဆက်တည်ေဆာက်ရမှာ..ဒါေပမယ့်
ကဗျာဆရာငပျင်းက(ကဗျာဆရာ အမည်ခံ ကိုယ်က) အဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာပျင်းြပီးေတာ့
ေတာေြပာေတာင်ေြပာ ေလှျာက်ေြပာတဲ့အေနနဲ့ “ဟို…ဘယ်လို ေြပာရမလဲ”

ဟို… ဘယ်လို ေြပာရမလဲ..။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၄၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၂း၅၆ နာရီ