ကရွတ်ေခွ

ေမှာင်ရိပ်သမ်းလာပလားဆိုရင်
လူဟာ ငိုချင် ရယ်ချင် ြဖစ်လာမယ်

ဖုတ်သရဲ တေစ္ဆ ြပိတ္တာ
နာနာဘာ၀ မေကာင်းဆိုး၀ါးေတွ
ြမူးေနြကပဟဲ့

ကိုယ်စီ မျက်နှာဖံုးေတွနဲ့
ဖေယာင်းတိုင်မီးေတွ ယိမ်းနွဲ့သွားတဲ့အတိုင်း
မူးတူးမင်တင် လက်ထဲဆုပ်မိထားတာရဲ့ အလွန့်

မကယ်နိုင်ဘူး
ဘာကမှ မကယ်နိုင်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ အဖတ်မဆည်နိုင်ဘူး။ ။

၁၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ေကာက် ၁၉း၁၆ နာရီ

1 comment:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment