လိပ်ြပာေတွ

လိပ်ြပာေတွဆီ ခရီးထွက်ခဲ့တယ် လိပ်ြပာေတွနဲ့ေ၀းမလို နီးြပီး
နီးမလို ေ၀းခဲ့တယ် မြမင်ရတဲ့ အကန့်အသတ်ေတွဟာ သူတို့
ကန့်သတ်ထားတဲ့အတိုင်း မေနြကဘူး လှုပ်ေနတယ် ခုန်ေနတယ်
သူတို့ကို ြပန်ကန့်သတ်ထားတဲ့ လိပ်ြပာေတာင်ပံေတွနဲ့ ရှုပ်ေထွးေန
လို့ အကန့်အသတ်ေတွကို ေကာင်းေကာင်းမြမင်ရဘူး ေတာင်ခိုးေတွ
လိုပဲ အေ၀းကြကည့်ေတာ့ အနီးကပ်ကျမှ လိပ်ြပာေတွ အသိန်းအေသာင်း
ြဖစ်ေနတာေတွ့ရ ခရီးက တကယ်ေတာ့ အကန့်အသတ်ေတွရှိေနတယ်
ြပီးေတာ့ လိပ်ြပာေတွနဲ့ေပကျံလို့ လှုပ်လို့ ခုန်လို့ သစ်ပင်ေတွေပါ်မှာ
သစ်ရွက်ေတွလား လိပ်ြပာေတွလား အကန့်အသတ်ေတွလား တိမ်ေတွ
အလိပ်လိပ် ြပာေနတဲ့ ေကာင်းကင်ေပါ် လိပ်ြပာပံု အကန့်အသတ်ေတွ
ေ၀းလိုက်နီးလိုက် ခရီးက လိပ်ြပာေတွဆီကို ထွက်ခဲ့တယ် လိပ်ြပာေတွရဲ့
ေတာင်ပံေတွဟာ အကန့်အသတ်နဲ့ တဖျတ်ဖျတ်လှုပ်ေနတယ် သစ်ရွက်
ေတွဟာ ဖျတ်ဆို လိပ်ြပာေတွြဖစ်သွားြပီး သစ်ပင်ေပါ်က ခုန်ဆင်းလာြက
ပျံထွက် သွားြကတယ် လိပ်ြပာေတွဟာ ခရီးထွက်ခဲ့ြကတယ် ေ၀းမလိုလိုနဲ့
နီးြပီး နီးမလိုလိုနဲ့ေ၀းတဲ့ ခရီး ေတာင်ခိုးေတွလိုပဲ အကန့်အသတ်ေတွနဲ့
ပိန်းပိတ်မှုန်မှိုင်းေ၀၀ါးေနတယ် လိပ်ြပာေတွချည့်ပဲ သိန်း ေသာင်း ကုေဋ
တကယ်ေတာ့ သစ်ရွက်ေတွ အကန့်အသတ်နဲ့ ခရီးတခု ခုန်ေနတယ်
လှုပ်ေနတယ် လိပ်ြပာေတွနဲ့ေပကျံလို့။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၃၁၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၁၈း၂၀ နာရီ

နှင်းေတွကို ငါဘယ်ေတာ့မှ မချစ်ဘူး

နှင်းေတွကို ငါ ဘယ်ေတာ့မှ မချစ်ဘူး
သူတို့ တဖွဲဖွဲကျဆင်းလာပံု လှသေယာင်ေတာ့အရှိသား
သူတို့ ေြမေပါ်ပံု့ပံု့ေလး မိုေမာက်လာပံု ြကည့်ေကာင်းသလိုေတာ့ အရှိသား
နှင်းလူပံုကေလး ထုလုပ် ဦးထုပ်ေဆာင်းေပး ြကယ်သီး မျက်ေစ့တပ် မုန်လာဥနီနှာေခါင်းတပ်
သစ်ကိုင်းေြခာက် လက်နှစ်ဖက်တပ် ကစားရတာ ေပျာ်စရာေကာင်းသလိုလိုေတာ့ အရှိသား
ခရစ်စမတ်ေခါင်းေလာင်းသံေတွ သံလွင်ခက်ကေလးေတွ ဖဲြကိုးချည်ထားတဲ့ လက်ေဆာင်ထုပ်ေတွ
ဖိုးဖုိးစင်တာကေလာ့နဲ့ သမင်ရှစ်ေကာင် က, စွတ်ဖားလှည်းကေလး နှင်းေဖွးေဖွးထဲ ေမာင်းနှင်သွားပံုနဲ့
ေနာက်ခံရှုခင်း နှင်းြဖူေဖွးလွေတွ သိပ်လိုက်ဖက်တဲ့ အလှေတွပဲေပ့ါ

ဒါေပမယ့်
နှင်းေတွကို ငါ မချစ်ဘူး
နှင်းေတွ ကို ငါ ဘယ်ေတာ့မှ မချစ်ဘူး
နှင်းကို ချစ်သေယာင် သေဘာကျသေယာင် အရင်တုန်းက တခုခုေြပာမိခဲ့ရင်
လှျာအရိုး မရှိသူပီပီ အခု ြပန်ြပင်ေြပာမယ်

နှင်းေတွကို ငါ ဘယ်ေတာ့မှ မချစ်ဘူး
နှင်းေတွကို ငါ ဘယ်တုန်းကမှလဲ မချစ်ခဲ့ဘူး ။ ။

၁၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ရုဒက်ဆိုင်ြမို့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ၁၄း၄၅ နာရီ

မင်းဟာ မေရာက်လာေသးတဲ့ြကယ်

ြကယ်အေြကာင်း ေြပာြကစို့..
ြကယ်ေတွဟာ ဟိုးအေ၀းြကီး အေ၀းြကီး အေ၀းြကီး
(ကေလးေတွ ကမ္ဘာြကီး ဘယ်ေလာက်ြကီးတယ်ဆိုတာ
လက်နဲ့မဆံ့မြပဲ၀ိုင်းြပသလို အမူအယာမျိုးကို ြမင်ေယာင်ြကည့်လိုက်)
အေ၀းြကီးရဲ့ အေ၀းြကီးမှာတဲ့ကွယ်။

ဒါေပမယ့် ြကယ်ေတွကို ကိုယ်ြမင်ေနရတယ်

ေဟာ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ြကယ်ကေလးေတွ
အလင်းနှစ်သန်းေပါင်း ဘယ်ေလာက်ဆိုလဲ ေ၀းကွာသတဲ့
အဲဒီ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ြကယ်ကေလးေတွက

ေနာက်ထပ်သိရတာ အလင်းနှစ် ထရီလယံနဲ့ချီြပီးေတာင် ေ၀းသတဲ့
အဲဒီ မှတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ြကယ်ကေလးေတွက

ေနာက်ြပီးေတာ့ တချို့ြကယ်ေတွက ြကယ်ေတွ မဟုတ်ဘူးတဲ့
အဲဒီ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ြကယ်ကေလးေတွကေလ..

တေန့မှာ ကိုယ်ဟာ လှျာရှည်ြပီးေတာ့
ြကယ်အေြကာင်း ရှင်းလင်းေရးသားထားတဲ့ စာတပုဒ်ဖတ်မိတယ်
“ ြကယ်ဆိုတာလည်း တစ်ခါတစ်ေလမှ ေြကွတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။
တစ်ကယ်တမ်းေတာ့ ြကယ်ေတွဟာ အြမဲကိုေြကွေနတာပါ။
ြကယ်တံခွန်ေတွဟာ တစ်စင်းမဟုတ်ရင်တစ်စင်း ကမ္ဘာနားမှာ အြမဲြဖတ်ပျံတတ်ြကတာပါ၊
နှစ်တစ်နှစ်မှာ ြကယ်ေတွ အြပုံလိုက် အနည်းဆုံး သုံးခါ ေြကွတတ်ပါတယ်။” တဲ့

ြကယ်ေတွဟာ အြပံုလိုက် ေြကွတတ်ပါသတဲ့
ြကယ်ေတွဟာ အြပံုလုိက် ေြကွတတ်ပါသတဲ့
ြကယ်ေတွဟာ အြပံုလိုက ်ေြကွတတ်ပါသတဲ့

ြကယ်ေတွဟာ ဘယ်ေတာ့မှ ကုိယ့်ဆီေရာက်လာမှာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၉၊ ေအာက်တုိဘာ၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၁၇း၃၇ နာရီ

Ref: ြကယ်ေတွရဲ့အေြကာင်း၊ အိမ့်ချမ်းေြမ့
ေကာ်မာဖွင့်ပိတ်ြကားစာေြကာင်းများမှာ အထက်ပါ ပို့စ်မှ တိုက်ရိုက်ကူးယူထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

my beloved's arrow is piercing me

Towards the days I could never reach
I shoot words, tipped with poison
The sound re-echoes back to me
With the full qualities of an arrow
Pierced into my heart

Khin Aung Aye
5 october 2011 chilton grove, london 15:48

translated by mg day