ေဆာင်းအိပ်မက်
လမင်းြကီးက ြပည့်ြပည့်၀၀သာလို့
သူ့မျက်နှာ လ၀န်းြကီးပမာ က
လက်ေမာင်းေပါ် ေခါင်းအုန်းလို့

အုန်းလက်များေပါ်  ရွှဲရွှဲစို ေနတဲ့ လေရာင်မှာ
ရုန်းကန်ရင်း ဆွဲငင်ေနတဲ့ အချစ်ရဲ့ အေရာင်ေတွဟပ်လို့

ကန့်လန့်ကာပါးလျလျနဲ့ မီးအိမ် မှိန်မှိန် ၂ခု
ပန်းသီးတစ်လံုးမှာ ပိုးေဖာက်ေနတဲ့ ဓါတ်ပံုပိုစတာက
နံရံမှာ ကပ်လျက်..

“အချစ်များစွာြဖင့်သာ..
ကိုယ့်ရင်ကို စိုးမိုးလို့ြဖင့် ြကည်နူးလျက်ပါ..”
ဟိုးေခတ်က ေရဒီယို သီချင်း တိုးတိုးညှင်းညှင်း

ေချွးများြဖင့် စိုရွှဲလျက်
ေန့လည် ေြခာက်အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာ
တ၀ီး၀ီး လည်ေနတဲ့ ပန်ကာကို ေဆာင့်ကန်လုိက်ရမလား
မပိတ်မိတဲ့ တီဗီွက လာေနတဲ့ ယိုးဒယား ဟာသအစီအစဉ်ကို
ဆဲဆိုြမည်တမ်း လိုက်ရမလား
(ေဆာင်းတွင်းြကီးမှာကို) တရှိန်ရှိန်တက်ေနတဲ့့ ေန့ အပူချိန်ကိုပဲ
ြပဿနာအားလံုးရဲ့ အရင်းအြမစ်အြဖစ် ပံုချလိုက်ရမလား

ေရခဲေသတ္တာထဲက ေရပုလင်းကို ထုတ်ကာ
ေရ ေအးေအး တစ်ခွက်ေသာက်တယ်
ေြခာက်ေနတဲ့ အာေခါင်က အစိုဓါတ်ရသွားမလိုနဲ့
ပို ေြခာက်သွားတယ်

တဘ၀လံုး ဖွဲ့ဆိုမိသမှျ အချစ်ေတွ
ဘာတစ်ခုမှ အရာထင်ထင် မရှိခဲ့
(အားလံုး)
အချည်းနှီး….။      

ခင်ေအာင်ေအး
၂၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ေကာက် ၁၉း၅၇ နာရီ
1 comment:

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment