ြကက်တူေရွး

၁ နာရီေလာက်ြကာသွားတဲ့အခါ
နှစ်ေပါင်း အေတာ်ြကာြကာနဲ့ အတူတူပဲ

ထပ်ကာထပ်ကာ ပတ်ပတ်သက်သက်ေတွ
အေပါစား ဟင်းလျာများနဲ့ချည့် ဧည့်ခံခဲ့တာ

ေရးြပီးသား စာသားတချို့ထဲ ပိုးမွှားကင်းစင်မှု
ဆိုင်းဘုတ်ဆန်ဆန် ထိုးေထာင်ထွက်ေနတဲ့ လက်ေမာင်း

function key ကို နှိပ်လိုက်ပါ သံြကိုးြကိုရိုက်လိုက်ပါ တဲ့
မဆံုးနိုင်တဲ့ ေနာင်တ တရား လှပ်လှပ်ကေလးများ

ေရေပါ်မှှာ အရုပ်ေရးမိတယ်
ဒါနဲ့ပဲ ေနာက်ထပ်တဘ၀ ကုန်ဆံုးရြပန်ေတာ့မယ်။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရပရာဒင်န်၊ ဘန်ေကာက် ၁၇း၁၈ နာရီ

No comments:

Post a Comment