ဧြပီလရဲ့ ပထမဦးဆံုးည ေကာင်းကင်ရဲ့ေကာက်ေြကာင်း (ေကေက သို့ ေမွးေန့လက်ေဆာင်)

ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လ တစ်၀က် သာေနတယ်
ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လို့ေရးြပီးမှ ေကာင်းကင်ထက်မှာဆိုတာက
ပိုေကာင်းမလား ပိုမှန်မလားလို့ စဉ်းစားမိြပန်တယ်
(ေပါ်) ေတွ (ထက်) ေတွမပါပဲ ေကာင်းကင်မှာ လို့ဆိုလိုက်ရင်ေကာ..
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
ေဘးအိမ်က အဲယားကွန်း စက်သံ တဒီးဒီးြမည်ေနတယ်
ငံု့ြကည့်ရင် ြမင်ေနရတဲ့ ကေလးကစားကွင်းထဲက ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ်တချို့
သူတို့အချင်းချင်း ေနာက်ေြပာင်ြကည်စယ် ကစားရင်း ထ လာြပီး
ကိုယ်တို့ တုိက်ေရှ့က ြဖတ်သွားတာကို ငံု့ြကည့်ေနမိတယ်
သူတုိ့အချင်းချင်း မေလး လို ေြပာဆိုရင်း စကားနိုင်လု ရင်း
ကိုယ်တည်းခိုေနတဲ့ တိုက်တန်းအိမ်ယာ၀င်းရဲ့ ဟိုဖက်ကို ထွက်သွားြကတယ်
၀ရံတာလက်ရမ်းမှာ ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိတ်တွယ်ထားရင်း
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် ေချာ့ြမှူေနရတယ်
လြခမ်းရဲ့အနားမှာ ဘယ်ြကယ်မှရှိမေနြကဘူး ေလာေလာဆည်မှာေပါ့
ကိုယ်က ြကယ်ေတွကို မဖတ်တတ်ဘူးေလ
ကိုယ်က ြကယ်ေတွကို မမှတ်တတ်ဘူးေလ
ကိုယ်က ြကယ်ေတွနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးေလ
ေကာင်းကင်ဟာ ညနက်ချိန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်အဂင်္ါရပ်နဲ့အညီ
အပီအြပင် ေမှာင်မိုက်ေနေချေပါ့
လ ဟာ သူမျက်လံုးေတွကို ေမှးစင်းြပီး ကမ္ဘာကို ငံု့ြကည့်ေနေချေပါ့
ေလေြပေလညင်းေတွက သုတ်ြဖူးလို့လာတယ်
ေလေြပထဲမှာ လ ရဲ့ရနံ့ေတွ သင်းသင်းပျံ့ပျံ့ ညိကပ်ပါလာေချေပါ့
လ အနားမှာ ခစားလာတဲ့ တိမ်မှျင်စ အနည်းငယ်ကို
မျက်လံုးအားစိုက်ြကည့်မှ ြမင်ရတယ်
ဒါေပမယ့် ကွယ် တိမ်ဆိုတာ ကမ္ဘာေြမနဲ့သာ နီးြပီး
လ ဆီကေန ေ၀းလွန်းလှေပတယ်
ကိုယ်ဟာ ဒီစာလံုးေတွကို ငံု့ကိုင်းရိုက်နှိပ်ေနရင်းက
ေကာင်းကင်ဖက်ဆီ မြကာခဏေမာ့ြကည့်ြဖစ်ေနတယ်
လြခမ်းရဲ့ ြဖန့်ကျက်တဲ့အလင်းဟာ ခုနက ေမာ့ြကည့်တုန်းကထက်
အြပန့်ကျယ်လာတယ် ေရွ့ေနတဲ့ တိမ်ေတွက ခုလို အြမင်ကို လှည့်စားလုိက်တာပါ ေလ
အြမင်လှည့်စားခံရတာေတွနဲ့ချည်း လက်ပွန်းတတီးေနလာရလွန်းေတာ့
ကိုယ်ဟာ ဒါကို ရိပ်စားမိေနတယ်
ဒါေပမယ့် ကိုယ်ေကျနပ်ပါတယ် ေလ
နှင်းြမူမှုန်ေတွ ေ၀့၀ဲ တတ်တဲ့ ေဆာင်းအခါ သမယမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ရွက်ေြကွေတွ တဖွဲဖွဲ ေြကွလွင့်တတ်တဲ့ ေနွမိန်တေပါင်းမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ဂျိုးဂျိမ့်သံေတွနဲ့ လှျပ်နွယ်လှျပ်ပန်းေတွ ေတာက်စားတတ်တဲ့ ၀ဿန်မိုးကာလမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ဒီရာသီဥတု ဒီေတာေတာင်ေရေြမ ဒီပန်း ဒီလမ်း ဒီစခန်း
ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ကိုယ်ဟာ တကယ့်ကို ချစ်ခဲ့ ပါေလရဲ့
ကိုယ် ဒီ၀ါကျေတွ ဆင်သ ေနတုန်းမှာပဲ
ေဟး ကနဲ တြပိုင်နက် ေအာ်လိုက်တဲ့ အသံေတွ
တဖက်ကားလမ်း စားေသာက်ဆိုင်ေတွဖက်ဆီက လွင့်ပျံလာတယ်
လူအများကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ေဘာလံုးအသင်း ၂သင်းရဲ့ ဘ၀ပျက်လုခမန်း
အားစမ်းပွဲကို အားေပးရင်း လှျံထွက်လာတဲ့ အသံေတွေပါ့ ေလ..
ကိုယ်ကေတာ့ ဘာရယ်မဟုတ် လ ကို ေမာ့ြကည့်မိြပန်တယ်
ပိုမို ထင်ရှားြပတ်သားလာတဲ့ လ ရဲ့ကိုယ်ရံေတာ်ပမာ အလင်း၀န်းဟာ
လ ကို ချစ်စနိုး ငံုခဲထားေလရဲ့
ေလေြပေအးကေလး ထပ်မံသုတ်ြဖူးလာတဲ့အခါ
၀ရံတာမှာ မတ်တပ်ရပ်ေနတဲ့ ကိုယ်ဟာ
မေတာ်တဆ တစ်ေယာက်ေယာက်များ ေမာ့ြကည့်ရင် တြပိုင်တည်းြမင်ရမယ့်
လ ြခမး်ကို မျက်ေမှာင်ြကုတ်လုမတပ် စိုက်ြကည့်ေနမိတယ်
ဒီညဟာ တကယ်ေတာ့ အြခားအြခားေသာ တသက်လံုးြကံုေတွ့ြဖတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့
ည ေတွထက် ဘာထူးဆန်းြပီး ဘာေတွ အထူးြပုနိုင်ေလလိမ့်မလဲ
ဒီ ေမးခွန်းကို အမှန်နဲ့နီးစပ်လှေချရဲ့လို့သူသူကိုယ်ကုိယ်ေတွက
လွယ်လင့်တကူ ေခါင်းညိမ့် ေထာက်ခံြကလိမ့်မယ်
ဒါေပမယ့် ၀ရံတာ ေထာင့်စွန်းဖက်ဆီ ေစာင်းေကွးဆင်းသွားတဲ့ လြခမ်း
နဲ့အတူ ဒေရာေသာပါး လိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တုိင်ကေတာ့
ဒီအြဖစ် ဒီသနစ်ကို ေဟာသလို မှတ်တမ်းတင် ရေပလိမ့်မယ်
“ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လ တစ်၀က် သာေနတယ်
ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လို့ေရးြပီးမှ ေကာင်းကင်ထက်မှာဆိုတာက
ပိုေကာင်းမလား ပိုမှန်မလားလို့ စဉ်းစားမိြပန်တယ်
(ေပါ်) ေတွ (ထက်) ေတွမပါပဲ ေကာင်းကင်မှာ လို့ဆိုလိုက်ရင်ေကာ..
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းလှတယ်” ။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၂ ကွာလာလမ်ပူ ၀၀း၁၃ နာရီ

No comments:

Post a Comment