ဒါဏ်ရာနဲ့ငှက်

မူလကေတာ့ ဘယ်ဒါဏ်ရာ ရှိအုန်းမလဲ
ဥ တဥ ထဲက သူလိုကိုယ်လိုပဲ ေပါက်တယ်

ဥထဲက ထွက်စ အရည်တချို့နဲ့ ေစးကပ်
အေတာင်ပံေနရာမှာ ေမွးညှင်းကေလးေတွပဲရှိ

အက်ကွဲသွားတဲ့ ဥခွံထဲက တိုးထွက်တယ်
ဗီဇ စိတ်ေခါ်မလား အဲ့ဒီ သတ္တိနဲ့

အြပင်ေလထု အပူ အေအး အစရှိတာေတွနဲ့ ေတွ့ထိ
စူးစမ်း စိုးရွ့ံ ေခါင်းထုိးြကည့် ပကျိ ပကျိ ေအာ်ြမည်မိ

ဆာတယ် ဆာတယ် ဆာတယ်
ဆာတယ် ဆာတယ် ဆာတယ် ဆာတယ် ေအာ်ြမည်မိ

တဖတ်ဖတ်ေတာင်ပံခတ်သံနဲ့ အတူ အရိပ်မည်းမည်းြကီးထိုးကျလာ
ပါးစပ်ထဲကို အစာခွံ့တာမှန်း အလိုလိုသိ မွတ်သိပ်စွာ ထုိးဟပ် စားေသာက် ြမိုချ

ဘယ်ေတာ့မှ အစာ မဝ သလို ခံစားရ
ကိုယ်ေနတဲ့ ေနရာေလးဟာ ကျဉ်းသထက်ကျဉ်းလာသလို ခံစားရ

ကိုယ်ေပါ်မှာ အေမွးအြမှင်ေတွ ပိုမိုထူထဲလာ
အေတာင်ပံတစ်ဝိုက် ပိုမိုထူးြခားမှန်း အေရးတြကီး ဆစ်ဂနယ်လ်ေတွ သိေနရ

ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဝိုးတဝါးြမင်မိ
ဟား.. ငါေနတဲ့ ေနရာကေလးက ကလချာပဲ ခုန်ဆင်းမယ် ခုန်ဆင်းမယ်

ထစ်ကနဲရှိ ေတာင်ပံေတွကို တဖျပ်ဖျပ် ခတ်ေနမိ
ထစ်ကနဲရှိ ေတာင်ပံေတွကို တဖျပ်ဖျပ် ခတ်ေနမိ

အရိပ်မည်းြကီးက ငါ့ကို ေအာ်ဟစ် တွန်းချတယ်
သူ့ေနွးေထွးမှုကို ေသွးကသိေနခဲ့(ဒါ အေမ)လို့ ငါ့ကို အပျံသင်တာတဲ့

ရဲဝံ့ ဆတ်ေဆာ့စွာ ငါ ခုန်ချလိုက်တယ်
အေတာင်ပံနှစ်ဖက်ကို အားရှိပါးရှိ ေလာဘတြကီး ခတ်ရင်းနဲ့


တေနရာမှာ ကျတယ် အရိပ်မည်း(အေမ) ငါ့ကို သူ့နှုတ်သီးနဲ့ ထိုးဆိတ်
ထခုန်တယ် အေတာင်ပံေတွကို အားကုန်ရုန်း ခတ်တယ် ေလထဲ စွပ်ကနဲ ေရာက်သွားြပန်တယ်

အဲဒါေတွက
ဟို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လ ၇ လ ေလာက်ကအေြကာင်းေတွ ြပန်ေြပာေနတာပါ

အခုေတာ့ ငါဟာ..
ဒါဏ်ရာနဲ့ ငှက်တစ်ေကာင်ေပါ့။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၆၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၀း၀၂ နာရီ

(ကဗျာညီငယ် ရဲရင့်သက်ဇွဲ၏ ဖဘအယ်လ်ဘမ်မှ စာသားကို ယူငင်သံုးစွဲ ကဗျာေရးဖွဲ့ြဖစ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်)

အက််ကွဲလွယ် ထိရှလွယ် အထီးကျန်မှု၏ အာရံု အမွှာမွှာအစိတ်စိတ်

ေတာင့်ထားရတာ မာခဲ မေနဘူးလား၊ ငါ ငိုချလိုက်တယ်။ (ေအာင်ချိမ့်)
ဖရန်ဆွာ မာရီေယး အလိုအရ ဒုက္ခေဝဒနာသည်ပင်လျင် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ြဖစ်ေနြပန်သတဲ့ မျက်မှန်အိတ်၊
သြကားလံုးများ၊ ညီညွတ်ေနတဲ့ စိတ်အေြခအေနထဲကို ဆိုင်းသံ ဗံုသံေတွ ခုန်ေပါက်ဝင်လာတယ် ဘုရား
မရှိခိုးြဖစ်တာြကာြပီ ြငုတ်သီးစိမ်းေတာင့်မပါရင် ထမင်းမြမိန်ေတာ့တာြကာြပီ အေပါ့သွားတိုင်း ေခါင်းနဲ့
တစ်ေပသာသာလွတ်ရံု အေပါ်ထပ်အိမ်က မိလ္လာပိုက်ဆီ စိတ်ေရာက်ေရာက်သွား ေန့တိုင်းစွန့်ပစ်တဲ့
ေကာ်ဖီထုတ် အခွံေဟာင်းေတွစာလံုးေတွဟာ စက္ကူေပါ်မှာ ြပားကပ်ေနတာမဟုတ်ေတာ့ပဲ Roman
Polanski ရဲ့ လှပေသသပ်တဲ့ ရိုက်ချက်များအခု ခင်ဗျားချက်ြခင်းပဲ ဒီစာကို ယူြပီးေြပးေပေတာ့ ေနာက်
ထပ် မေတွ့ရမည့်အရာများကို ေနာင်ဘယ်ေသာအခါမှ ထပ်ေတွ့ရေတာ့မည် မဟုတ်ေပ စူးရဲေသာ
အေရာင်များြဖင့် လမ်းေထာင့်မှာ ြမစ်ြကီးေပါ်ကို ဧရာမစက္ကူချုပ်စက်ြကီး ၂ ခု ေတ့ဆက်ထားသလို
ကန့်လန့်ြဖတ် ငါ့ လိပ်ြပာ ဘယ်ကထွက်ရပါ့ ြငီးေငွ့ြခင်းဟာ ေဒါင့်တန်း အဆွဲခံ ထားရသလို ညစ်ေထး
စုပ်ြပတ်ေနတဲ့ ဂျာကင်အကင်္ျီအထူြကီးတထည် နံရံက သံြကီးြကီးတစ်ေချာင်းမှာ အချိတ်ခံထားရသလို
‘သူ့ မယားငယ်အိမ်သွားတာေနမှာေပ့ါ’ ဆိုသလို ဒိုင်ယာေလာ့ဂ်မျိုးကလဲ အိုက်လို့ ဟ ထားတဲ့ တံခါး
ြကားက လှျိုဝင်လာတတ်တယ် မိေကျာင်းတစ်ေကာင်နဲ့ဖက်အိပ်ေနတဲ့ ဟို ဩစေတးလျသားြကီး လိပ်
ထားတဲ့စက္ကူလိပ်ဟာ ဘာပါလိမ့်မလဲ ေရခဲေသတ္တာေအာက်က ဖံုေတွဟာ နာဇီေခတ် မတိုင်မီကတည်း
က ဆာတိုရီကျြပီးသားဆုိပဲ ေခါင်းေလှျာ်ြပီးရင် ဆံပင်ေတွကုိ မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့နာနာဖိသုတ် ဒရိုင်ရာ
ေလးမှုတ်လိုက်မှေကာင်းမယ်ထင် အရူးေထာင်မှာ အရက်တက်ြဖတ်တဲ့ မိတ်ေဆွဆီ ဧည့်ချိန်သွားေတွ့
စဉ် ခန်းလံုးြပည့် လိပ်ြပာေတွ ကိုယ်က ဖမ်းပံုဖမ်းနည်းေလ့လာေနရံုရှိေသး ပြခုပ်ထဲမှာ ေြပးေပေတာ့
နိပါတ်ထဲကလိုသာ ေြပးေပေတာ့ မျက်မှန်ကို တချက်တချက်ပင့်တင်ရင်း အရင်းမူလ ဇာတ်လိုက်
ေမာင်မှိုင်းဟာ တကယ့်ကို နိမ့်ကျတဲ့ တဏှာရူး ြဖစ်ေနတယ် ြမန်မာဘာသာနဲ့ပထမဝတ္ထုြဖစ်တယ်
အေပါ့သွားတိုင်း ကိုယ့်ေခါင်းနဲ့ တစ်ေပသာသာလွတ်ရံု အေပါ်ထပ်အိမ်က မိလ္လာပိုက်။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၀၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၁၅း၁၆ နာရီ

ဝမ်းြပားေလှ

ြမစ်ကမ်းနဖူးကို ြကိုတင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ
အရုဏ်တက်မှာ ေရာက်လာ ေဆးရံုတခုရဲ့ ပရဝုဏ် ငုဝါပန်းေတွ
တွဲလဲချိတ်ပွင့်ေနတဲ့ အပင်ေအာက်က ေရှးေခတ် အေြမာက် ၇ လက် ေြဖးေြဖးချင်း
ြမစ်ကူးဖယ်ရီ ေဘာတံတားေပါ် အိပ်မက်ေယာင်သူလိုတက်လာမိ လတ်ဆတ်ေလ ရှူမိ
ဘယ်ညာ ၂ ဖက်စလံုးရဲ့ မျက်ေစ့တဆံုးေတွမှာ ြကိုးဆိုင်းြမစ်ကူးတံတား မဟာြကီး ၂စင်း
ပိုးေကာင်ေလးေတွလို ကားပုတီးေစ့ေတွ တေရွ့ေရွ့ သွားေနတဲ့ ြမင်ကွင်း ရိုးစင်း ဆန်းြကယ်
ကုန်တင် သေဘင်္ာတစင်းြဖတ်အေမာင်းမှာ ေရြပင်ဟာ နိမ့်ချည် ြမင့်ချည် လှုိင်းလိုလိုဟာ ကမ်းစပ်
နံရံကို အသာအယာ ရိုက်ပုတ်တယ် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီ ထိုးထွက်ေနတဲ့ ေတာ်ေတာ်ေဝးေဝးက
ကဆီကွန် ဘဏ် ရံုးချုပ်အေဆာက်အဦနဲ့ သူ့လိုဂို (နီယွန်မီးေြကာင့်ြမင်ရ) ဘယ်ဘက်ြခမ်းမှာက
စက်ရံုတချို့နဲ့ ဧရာမကွန်ကရစ်ကန်ြကီးေတွ ေနာက်ကျကျန်တဲ့ေြခေထာက်သစ္စာေဖာက် ြကယ်တချို့
အပျင်းေြကာဆန့်ေနဆဲ အေရှ့ဖက်ဆီက ပုဇွန်ဆီေသွး ြဖန်းလာ ငါရပ်ေနတဲ့ ေြခေထာက်ေအာက်က
သံေချးနုိင်းချင်းနဲ့ ဆိပ်ခံေဘာဟာ နိမ့်ချည်ြမင့်ချည် တကျွီကျွီြမည်ေနတဲ့ဆီ အြကည့်ေရာက်ေတာ့
ဝမ်းြပားေလှေလး တစ်စင်း တံတားေအာက်မှာ ြကိုးသိုင်းချည်ထား သူလဲ နိမ့်ချည်ြမင့်ချည် ြမစ်ြပင်
ေပါ်မှာ သူ့အံြကိတ်ပံုက ြမစ်မှမဟုတ် ပင်လယ်မှမဟုတ် သမုဒ္ဒရာကိုပါ မာန်တက်အံတုေနေလဟန်
လား ဒီြမစ်ေရက ပင်လယ်ေတွ သမုဒ္ဒရာေတွနဲ့ တဆက်တစပ်ထဲ ဆိုေတာ့ကာ..။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၈၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၀း၀၆ နာရီ

(ဒီမနက်လဲ အချိန်မေတာ် ၄ နာရီေလာက်နိုးလာတယ် ပူအိုက်တာေရာ တြခားအိုက်စပ်တာေတွေရာ
ေြကာင့်ထင်ပါရဲ့ ဘယ်လိုမှ ြပန်အိပ်လို့ မေပျာ်ေတာ့ဘူး ကွန်ြပူတာဖွင့်တယ် (ဝဋ်တခုလို) ဟိုြကည့်
ဒီြကည့် ရည်ရွယ်ချက်မဲ့ရံုတင်မက အဓိပ္ပါယ်လဲ မည်မည်ရရ မရှိပါဘူး ေယာင်တိေယာင်ကန်း တခုခု
လုပ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သေဘာမှျသာ ခဏေလးနဲ့ ြငီးေငွ့သွားြပီး ဒီအချိန်ဆို ဝယ်စားေနကျ အီြကာ
ေကွးသည် ေြကာ်ေနေလာက်ြပီလို့ ေသချာတာနဲ့ တီရှပ်တထည် အလွယ်တကူေကာက်စွပ်ြပီး ဆင်း
လာခဲ့တယ်။ ြဖစ်ချင်ေတာ့ ေစာေနလို့ ေစာင့်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ ၁၀ မိနစ်ေလာက်ေလှျာက်ရတဲ့ ြမစ်ဖက်
ဆီ ဆက်ေလှျာက်လာခဲ့တယ် တန်ပါတယ် ကဗျာတပုဒ် ရလိုက်တာ ဆိုေတာ့….)

တမင်တကာ ကဗျာမေရးပဲ ေနမယ့်ေန့

ဒီေန့ေတာ့ မေသာက်ေသးဘူးကွာ နားလိုက်အုန်းမယ်
ဆိုတဲ့ အရက်သမားလို မနှိုင်းေကာင်း (အဲ) ဘာလို့မနှိုင်းေကာင်းရမှာလဲ
ေကာင်းလိုက်သမှ လူက ေပ့ါပါးလို့ ဝရံတာမှာ မထိုင်စဖူး ထွက်ထုိင်လို့
အချိန်ြပည့် မိုးလင်းမိုးချုပ်ဖွင့်ထားေလ့ရှိတဲ့ ရုပ်ြမင်သံြကားစက်ကို တိတိကျကျ
ပိတ်လို့ ( တီဗွီခလုတ်တင်မက အိတ်စတင်းရှင်းက မီးခလုတ်ပါ ပိတ်ထားလိုက်တာ)
အိပ်တန်းကျန် စာကေလး တစ်ေကာင်စ နှစ်ေကာင်စ ကို မနာလိုတိုရှည်စိတ်လှမ်းြဖစ်လို့
ညေန မေစာင်းခင်ကေလး တင် ေရချိုးြပီးသားကို ထပ်ချိုးလို့ (နည်းနည်းလဲ အိုက်စပ်စပ်နဲ့မို့)
လှမ်းထားတဲ့ အဝတ်ေတွကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် သိမ်းေခါက်လို့ ချက်ြပီးသား ဟင်းကို အသာ
ြပန်ေနွှးရံုမို့ ညစာအတွက်လဲ စိတ်လက်ပူပန်စရာ မရှိတာကို ခိုးလိုးခုလု ြဖစ်လို့ ေရးြပီးသားကဗျာ
ေတွကို အြပစ်ေလှျာက်ရှာလဲ ရှာမေတွ့တာကို လင်လိုချင်သလိုလို အပျိုြကီးလုပ်ချင်သလိုလိုများ
ငါ့နှယ် ပန်းကန် ၃ ေလးချပ်ေရစိမ်ထားတာ ေဆးလိုက်ပါေတာ့လား ငါ့ နှယ် ြမူနီစပါယ်က လာသိမ်း
နိုး ေစာင့်သလို ဖရိုဖရဲ ြပိုကျေနတဲ့ စာအုပ်ပံုကိုရှင်းလိုက်ပါေတာ့လား ငါ့နှယ် စီဒီေတွ ဗီွစီဒီအချပ်ေတွ
ြပန့်ကျဲေနတာ ေနရာတကျ ြပန်သိမ်းသွင်းလိုက်ပါလားလို့ ငါ့နှယ် ငါ့နှယ် ငါ့နှယ်..ငါ့နှယ်..ငါ့နှယ် များ
ေရှ့ေနာက် အဆီအေငါ်မတည့်တဲ့ တကိုယ်ေရ ေဟာဒီ ညေနမှာ ‘မင်း ကဗျာ မေရးပဲ တကယ်ေနနိုင်မှာ
လား’ လင်းနို့ရဲ့ ကိုယ်ပို့တဲ့ လှိုင်းကို တမဟုတ်ချင်းြပန်ဖမ်းယူလိုက်သလို အဲ့ဒီ အသံ ငါ မြကားလိုဘူး
ငါ မြကားဘူး ‘ငါ ဒီေန့ နားနားေနေန ေနမလို့ တမင်တကာ ကဗျာတပုဒ်မှမေရးပဲ ေနမလို့ကွ’။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၇၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၁း၀၆ နာရီ

ငါဒီေန့ ကဗျာေရးမလား

ငါဒီေန့ ကဗျာေရးမလား
ငါမေန့တုန်းက ကဗျာမေရးဘူး
ဟိုး မေန့တေန့က ငါကဗျာေရးတယ်
ငါ တမင်သက်သက် ကဗျာမေရးပဲ ေနလိုက်တာလား
ငါ့ကို ကဗျာကလာမေရးလို့ ငါကဗျာမေရးြဖစ်တာလား
သူလာ မေရးရင် ငါကဗျာ မေရးေတာ့ဘူးလား
ဒီေန့ရယ် ဟိုေန့ရယ်လို့ ကဗျာေရးမယ့်ေန့ကို စာရင်းတို့ထားလား ဥပမာ..
ြပဿဒါးေန့ဆို ကဗျာမေရးဘူး ရက်ရာဇာကျရင်ေရးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလား
ငါ ဒီေန့ ကဗျာေရးမလား
ငါ ဒီေန့ ကဗျာမေရးဘူးလား
ငါ ဒီေန့ ကဗျာေရးြခင်းမေရးြခင်းဟာ ငါနဲ့ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လို သက်ေရာက်ေစမလဲ
ငါ ကဗျာေရးဖို့ အေရး ကဗျာေရးသင့်တယ် မေရးသင့်ဘူးဆိုတာ အရင် စဉ်းစားချင့်ချိန်ရမလား
ငါ ဒီေန့ ကဗျာမေရးြဖစ်ဘူးဆိုရင်..
ငါ ဒီေန့ ကဗျာ ေရးြဖစ်တယ်ဆိုရင်..
အကယ်၍ ဘယ်ေတာ့မှ ကဗျာမေရးြဖစ်ေတာ့ဘူးဆိုရင်..
အကယ်၍ ဘယ်တုန်းကမှ ကဗျာမေရးြဖစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်..
ဟင်… ဘယ်တုန်းက ငါ ကဗျာေရးခဲ့ဘူးလို့လဲ
တကယ်တမ်းက ငါ ဘယ်တုန်းကမှ ကဗျာ မေရးခဲ့ဖူးဘူး
တကယ်တမ်းက ငါ ဘယ်တုန်းကမှ ကဗျာ မေရးတတ်ခဲ့ဘူး
တကယ်တမ်းက ငါနဲ့ ကဗျာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး
တကယ်တမ်းက ငါနဲ့ ကဗျာနဲ့ ဘာမှ မပါတ်သက်ဘူး
ဒါေပမယ့် ဒီေန့ ငါ ကဗျာစ စမ်းေရးြကည့်မလား လို့
ဒါေပမယ့် ဟိုး မေန့တေန့က ငါကဗျာေရးခဲ့ဖူးသတဲ့
ဒါေပမယ့် မေန့တုန်းက ငါ ကဗျာမေရးဘူးတဲ့
ဒါေပမယ့် ငါ ဒီေန့ ကဗျာေရးမလား။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၅၊ ဧြပီ။ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၁၈း၅၀ နာရီ

ဘဝမှာ ​ေရွး​စရာသိပ်မရှိဘူး​ အန်ကယ်

ဘဝမှာ ​ေရွး​စရာသိပ်မရှိဘူး​ အန်ကယ် ​ေတွ​ေတွြကီး​လုပ်မ​ေနနဲ့​ တည့်​တည့်​ဆက်သွား​မှာလား​
ေကွ့​မှာလား​ေကွ့​မယ်ဆို ဆစ်ဂနယ်ြပ ဘဝမှာ ​ေရွး​စရာမရှိဘူး​ အန်ကယ် ထင်ရတာပဲ မီနူး​ေတွ
အများ​ြကီး​လို့​ တကယ်ကထုတ်လုပ်မှုမှာ သိပ်မကွာဘူး​ ထုတ်ပိုး​မှုနဲ့​ ​ေြကာ်ြငာပိုင်း​မှာ နည်း​နည်း​
ကစား​လိုက်တာ ပ​ေရာဒပ်က ပိန်မသာ လိန်မသာပါပဲ ​ေရွး​ရတာကို ဘဝလို့​ ထင်​ေနရင်​ေတာ့​
အန်ကယ် အန္တရာယ်​ေတာထဲ ​ေရာက်​ေနြပီသာမှတ်လိုက်တာ့​ အဲ အဲ အန္တရာယ်ြမို့​ြပြကီး​ထဲ
​ေရာက်​ေနြပီသာ မှတ်လိုက်​ေတာ့​ ခု​ေခတ်က ​ေတာမှာ အန္တရယ်သိပ်မရှိ​ေတာ့​ဘူး​ အန်ကယ်
ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​ေတွမှာသာ အန္တရာယ်​ေတွဟာ ဒီဇိုင်း​အမျိုး​မျိုး​ လှည့်​စား​မှုအမျိုး​မျိုး​ အသစ် တီထွင်
ထား​ေသာဆိုတဲ့​ ​ေလဘယ်လ်​ေတွနဲ့​ ကုတ်ဒ်နံပါတ်​ေတွ အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ စပါး​လံုး​
​ေတွဘာ​ေတွ ​ေရွး​ဖူး​ပါတယ် တူမြကီး​ရဲ့​... ဂျီး​ေတာ်ြကီး​ေတွက ဇ​ေကာထဲ ဆန်​ေတွ​ေလာင်း​ထည့်​
တ​ေယာက် တဗန်း​ ​ေပး​လိုက်တာပဲ ​ေရွး​ေပ​ေတာ့​စပါး​လံုး​ ​ေနာက်​ေရွး​ရတာတမျိုး​က သြကင်္န်နား​နီး​
​ေတာ့​ ​ေရပက်တဲ့​ေသနတ် သို့​မဟုတ် ​ေရြပွတ် သိပ်ဒုက္ခ​ေရာက်တာ ​ေရွး​ရတာ သီတင်း​ကျွတ်
တန်​ေဆာင်တိုင်မှာ ဗန္ဓုလဦး​ထုပ်နဲ့​ဒါး​ ပူဆာထား​ခဲ့​ဘူး​တဲ့​ ရာဇဝင်သမိုင်း​ ​ေကျာ​ေထာက်​ေနာက်ခံက
ရှိ​ေလ​ေတာ့​ စိန်​ေြပန​ေြပ ​ေရွး​ခွင့်​လဲမရခဲ့​ဘူး​ တခု​ေကာင်း​တာက တ​ေလျှာက်လံုး​ ြကီး​ြပင်း​ခဲ့​သမျှ
ြကီး​ြကီး​မား​မား​ေရွး​စရာ သိပ်မလိုခဲ့​တာပဲ ဥပမာဘယ်အစိုး​ရကို ​ေရွး​မလဲ ဆိုတာမျိုး​ ဘယ်နိုင်ငံ​ေရး​
လမ်း​စဉ်ကို​ေရွး​မလဲ ဆိုတာမျိုး​ သိပ် အကျပ်အတည်း​မြဖစ်ခဲ့​ရတာ ကိုယ်တို့​ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား​ေတွ
ကံ​ေကာင်း​တယ် စထရက်စ် မရှိဘူး​ တခါထဲ အထဲအပို့​ခံလိုက်ရတာမျိုး​ပဲရှိတယ် ခု အန်ကယ်က
ဟိုလိုလဲ ြဖစ်ချင် ဒီလိုလဲရချင်ဆို​ေတာ့​ ကျ​ေနာ်က ဘယ်လို​ေြပာရမလဲ ဂါရဝလဲ မပျက်ချင်ဘူး​
မိ​ေကျာင်း​မင်း​ကိုလဲ အ​ေမွှး​တိုင် မပူ​ေဇာ်ချင်ဘူး​ အဲ အဲ အရှိကိုအရှိအတိုင်း​လဲ ​ေြပာမှ ဆို​ေတာ့​ကာ
ဘဝမှာ ​ေရွး​စရာ သိပ်မရှိဘူး​ အန်ကယ်..။ ။

၃၁၊​ မတ်။ ၂၀၁၁ ဘန်​ေကာက် ၂၂း​ဝရ နာရီ

ဆင်မဟုတ်ရင် ေနာက်ေြခတလှမ်းြပန်ဆုတ်

ေန့စဉ်
ေတွ့ြမင်ထိစပ်ေနရတဲ့ အာရံုေတွ
တြဖည်းြဖည်းနဲ့ ပိုပို ြကမ်းရှလာတယ်။

ြမင်ေနကျ ြမက်ခင်းကအစ
သူ့အစိမ်း နုပံု ရင့်ပံုဟာ မသကင်္ာစရာ။

ေမာ့ေသာက်လိုက်တဲ့ ေသာက်ေရသန့်
တဝက်တပျက်မှာ ဆက်မေသာက်ရဲသလို
လန့်ြဖန့်ကာ နှုတ်ခမ်းသပ်မိ။

စိတ္တဇလား
တကယ်လား
တကယ်ဆိုေကာ တကယ့် တကယ်ပဲလား။

သိပ်ယံုြကည်ကိုးစားလွန်းလို့ ပံုအပ်လိုက်ြပီးမှ
ေြခတလှမ်းေတာင် ေနာက်ြပန်ဆုတ်ဖို့ခက်ေနတဲ့
၂၁ ရာစု နည်းပညာေပါက်ကွဲမှုြကီးေတွကို ဝမ်းနဲ့လွယ်ထားတဲ့
ခင်ဗျားတို့ ကျေနာ်တို့ရဲ့ ယေန့ကမ္ဘာဆိုတာြကီး။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၃၁၊ မတ်၊ ၂၀၁၁ ဘန်ေကာက် ၂၁း၂၀ နာရီ