အံ၀ှက်များ
သစ်ရွက်တစ်ရွက်ေပါ် ကျည်းေပါင်းတက်ေနတဲ့ နီညိုေရာင် အဖုကေလးေတွ
ေရထဲမာ ပိုးေလာက်လန်း ဆတ်ေတာက်ဆတ်ေတာက်ကူးသွားတာက အစ
နာရီေအာက်က တစွန်းတစ ထွက်ေနတဲ့ တစ္ဆသရဲမျက်နာဖံုး အေလာေတာ်
အသွားထက်ထက်ဓါးတလက် သူြပံုးြပတယ် မျက်နာချင်းဆိုင်ကေန ငယ်သံ
ပါေအာင် ဟွန်း ဖိတီးရင်း ထိုး၀င်လာတဲ့ ေလာ်ရီကားြကီး သစ်သီးေတွအြပည့်နဲ့
အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က ပန်းခင်းြကီးဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်အာေနတဲ့ပန်းေတွနဲ့ပင်လယ်ေ၀ေနခဲ့
ေလးလံလွန်းလတယ် သက်ြပင်းေတွဟာ ေြမေအာက်ရထားဘူတာရံုထဲ ဒုတ်ဒုတ်ထိ
ဆင်းသွားရဲ့ ေနာက် ြပန်ေကွ့တက်လာတယ် လည်ပင်းမာ ဖဲြကိုးလို အစတစ်စ
တင်းတင်းရစ်ကာ တွဲေလာင်းြကီး စိတ်က အရိုးေပါ်အရည်တင်ပဲ ကျန်ေတာ့တယ်
နွားေတွ စားကျက်ထဲ… ေနေရာင်ဟာ စွင့်ေတာက်လို့ ေမာင်ကျေနတဲ့
အတိတ်ဇာတ်ေြကာင်းထဲ ေခါင်းနစ်ထားလိုက်တယ် ဟင့်အင်း ဘာမ မဆိုင်ဘူး
အံ၀က်များ လို့ေခါင်းစဉ်တပ်ြပီး စေရးကတည်းက သိေနတယ် အဲ့ဒါကို။     ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၀၈း၅၈ နာရီ

No comments:

Post a Comment