အံ၀ှက်များ
သစ်ရွက်တစ်ရွက်ေပါ် ကျည်းေပါင်းတက်ေနတဲ့ နီညိုေရာင် အဖုကေလးေတွ
ေရထဲမာ ပိုးေလာက်လန်း ဆတ်ေတာက်ဆတ်ေတာက်ကူးသွားတာက အစ
နာရီေအာက်က တစွန်းတစ ထွက်ေနတဲ့ တစ္ဆသရဲမျက်နာဖံုး အေလာေတာ်
အသွားထက်ထက်ဓါးတလက် သူြပံုးြပတယ် မျက်နာချင်းဆိုင်ကေန ငယ်သံ
ပါေအာင် ဟွန်း ဖိတီးရင်း ထိုး၀င်လာတဲ့ ေလာ်ရီကားြကီး သစ်သီးေတွအြပည့်နဲ့
အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က ပန်းခင်းြကီးဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်အာေနတဲ့ပန်းေတွနဲ့ပင်လယ်ေ၀ေနခဲ့
ေလးလံလွန်းလတယ် သက်ြပင်းေတွဟာ ေြမေအာက်ရထားဘူတာရံုထဲ ဒုတ်ဒုတ်ထိ
ဆင်းသွားရဲ့ ေနာက် ြပန်ေကွ့တက်လာတယ် လည်ပင်းမာ ဖဲြကိုးလို အစတစ်စ
တင်းတင်းရစ်ကာ တွဲေလာင်းြကီး စိတ်က အရိုးေပါ်အရည်တင်ပဲ ကျန်ေတာ့တယ်
နွားေတွ စားကျက်ထဲ… ေနေရာင်ဟာ စွင့်ေတာက်လို့ ေမာင်ကျေနတဲ့
အတိတ်ဇာတ်ေြကာင်းထဲ ေခါင်းနစ်ထားလိုက်တယ် ဟင့်အင်း ဘာမ မဆိုင်ဘူး
အံ၀က်များ လို့ေခါင်းစဉ်တပ်ြပီး စေရးကတည်းက သိေနတယ် အဲ့ဒါကို။     ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၀၈း၅၈ နာရီ

အရိပ်များ

ေမ့ချင်ေယာင်ေဆာင်ထားတဲ့ အတိတ်
အသက်ရှူေနသမှျ ေကျာမှာပိုးထားရတဲ့ ကံြကမ္မာလို
ေြခခွင်ရင်ခွင် မခွင်ရရင် လက်ေကာက်
ငါ့မှာ ချို့ယွင်းချက်ေတွနဲ့။

ရှုခင်းတို့ေရ..
အြဖစ်အပျက်တို့ေရ..
အနုပညာတို့ေရ..

နှစ်ေတွ အြကာြကီး ြကာြပီးသွားကာမှ
ြပန်လှည့်လာခဲ့တယ်။

ထိန်ထိန်ေတာက်ေတာက် ေန၀င်ကာနီး တိမ်များ
လှည့်စားခဲ့ပါြပီ။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ်၊ လန်ဒန် ၈း၂၃ နာရီ

ေဆာင်းအိပ်မက်
လမင်းြကီးက ြပည့်ြပည့်၀၀သာလို့
သူ့မျက်နှာ လ၀န်းြကီးပမာ က
လက်ေမာင်းေပါ် ေခါင်းအုန်းလို့

အုန်းလက်များေပါ်  ရွှဲရွှဲစို ေနတဲ့ လေရာင်မှာ
ရုန်းကန်ရင်း ဆွဲငင်ေနတဲ့ အချစ်ရဲ့ အေရာင်ေတွဟပ်လို့

ကန့်လန့်ကာပါးလျလျနဲ့ မီးအိမ် မှိန်မှိန် ၂ခု
ပန်းသီးတစ်လံုးမှာ ပိုးေဖာက်ေနတဲ့ ဓါတ်ပံုပိုစတာက
နံရံမှာ ကပ်လျက်..

“အချစ်များစွာြဖင့်သာ..
ကိုယ့်ရင်ကို စိုးမိုးလို့ြဖင့် ြကည်နူးလျက်ပါ..”
ဟိုးေခတ်က ေရဒီယို သီချင်း တိုးတိုးညှင်းညှင်း

ေချွးများြဖင့် စိုရွှဲလျက်
ေန့လည် ေြခာက်အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာ
တ၀ီး၀ီး လည်ေနတဲ့ ပန်ကာကို ေဆာင့်ကန်လုိက်ရမလား
မပိတ်မိတဲ့ တီဗီွက လာေနတဲ့ ယိုးဒယား ဟာသအစီအစဉ်ကို
ဆဲဆိုြမည်တမ်း လိုက်ရမလား
(ေဆာင်းတွင်းြကီးမှာကို) တရှိန်ရှိန်တက်ေနတဲ့့ ေန့ အပူချိန်ကိုပဲ
ြပဿနာအားလံုးရဲ့ အရင်းအြမစ်အြဖစ် ပံုချလိုက်ရမလား

ေရခဲေသတ္တာထဲက ေရပုလင်းကို ထုတ်ကာ
ေရ ေအးေအး တစ်ခွက်ေသာက်တယ်
ေြခာက်ေနတဲ့ အာေခါင်က အစိုဓါတ်ရသွားမလိုနဲ့
ပို ေြခာက်သွားတယ်

တဘ၀လံုး ဖွဲ့ဆိုမိသမှျ အချစ်ေတွ
ဘာတစ်ခုမှ အရာထင်ထင် မရှိခဲ့
(အားလံုး)
အချည်းနှီး….။      

ခင်ေအာင်ေအး
၂၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ေကာက် ၁၉း၅၇ နာရီ
စက်၀န်းေန့ဟာ အိပ်မက်တပုဒ်လို ေယာင်ကမ်းကမ်းနဲ့
အေမှာင်ထဲ ေြပး၀င်သွားခဲ့ရဲ့

ည.. ေြခသံလံုလံုနဲ့ ေပတိေပေစာင်း၀င်လာ
အလင်းစ မှန်သမှျကို  ြငိမ်းသတ်လိုက်ြပီး သန်းေခါင်နဲ့မင်းမူလိုက်တယ်

မိုးေသာက်ြပန်ရင် မပျင်းမရိနဲ့
အရုဏ်တက် ေတးဂီတကို အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ တီးမှုတ်လိမ့်အုန်းမယ်

ေနေရာင်ြခည်ေတွ ေစွေစာင်းကျလာြပီဆိုရင်ေတာ့
ေနာက်ထပ် သိပ်မက်ေလာက်စရာမရှိတဲ့ အိပ်မက်တပုဒ် အတွက်
ေနာက်ထပ် ေန့တစ်ေန့ဟာ လည်စင်းေပးလျက်သား အဆင်သင့်ြဖစ်ေနေလာက်ြပီ။     ။

ခင်ေအာင်ေအး
၃၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ဂလပ်စကို၊ စေကာ့တလန် ၂၃း၂၃ နာရီ

ကရွတ်ေခွ

ေမှာင်ရိပ်သမ်းလာပလားဆိုရင်
လူဟာ ငိုချင် ရယ်ချင် ြဖစ်လာမယ်

ဖုတ်သရဲ တေစ္ဆ ြပိတ္တာ
နာနာဘာ၀ မေကာင်းဆိုး၀ါးေတွ
ြမူးေနြကပဟဲ့

ကိုယ်စီ မျက်နှာဖံုးေတွနဲ့
ဖေယာင်းတိုင်မီးေတွ ယိမ်းနွဲ့သွားတဲ့အတိုင်း
မူးတူးမင်တင် လက်ထဲဆုပ်မိထားတာရဲ့ အလွန့်

မကယ်နိုင်ဘူး
ဘာကမှ မကယ်နိုင်ဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ အဖတ်မဆည်နိုင်ဘူး။ ။

၁၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ေကာက် ၁၉း၁၆ နာရီ

ြကက်တူေရွး

၁ နာရီေလာက်ြကာသွားတဲ့အခါ
နှစ်ေပါင်း အေတာ်ြကာြကာနဲ့ အတူတူပဲ

ထပ်ကာထပ်ကာ ပတ်ပတ်သက်သက်ေတွ
အေပါစား ဟင်းလျာများနဲ့ချည့် ဧည့်ခံခဲ့တာ

ေရးြပီးသား စာသားတချို့ထဲ ပိုးမွှားကင်းစင်မှု
ဆိုင်းဘုတ်ဆန်ဆန် ထိုးေထာင်ထွက်ေနတဲ့ လက်ေမာင်း

function key ကို နှိပ်လိုက်ပါ သံြကိုးြကိုရိုက်လိုက်ပါ တဲ့
မဆံုးနိုင်တဲ့ ေနာင်တ တရား လှပ်လှပ်ကေလးများ

ေရေပါ်မှှာ အရုပ်ေရးမိတယ်
ဒါနဲ့ပဲ ေနာက်ထပ်တဘ၀ ကုန်ဆံုးရြပန်ေတာ့မယ်။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရပရာဒင်န်၊ ဘန်ေကာက် ၁၇း၁၈ နာရီ

ဧြပီလရဲ့ ပထမဦးဆံုးည ေကာင်းကင်ရဲ့ေကာက်ေြကာင်း (ေကေက သို့ ေမွးေန့လက်ေဆာင်)

ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လ တစ်၀က် သာေနတယ်
ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လို့ေရးြပီးမှ ေကာင်းကင်ထက်မှာဆိုတာက
ပိုေကာင်းမလား ပိုမှန်မလားလို့ စဉ်းစားမိြပန်တယ်
(ေပါ်) ေတွ (ထက်) ေတွမပါပဲ ေကာင်းကင်မှာ လို့ဆိုလိုက်ရင်ေကာ..
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
ေဘးအိမ်က အဲယားကွန်း စက်သံ တဒီးဒီးြမည်ေနတယ်
ငံု့ြကည့်ရင် ြမင်ေနရတဲ့ ကေလးကစားကွင်းထဲက ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ်တချို့
သူတို့အချင်းချင်း ေနာက်ေြပာင်ြကည်စယ် ကစားရင်း ထ လာြပီး
ကိုယ်တို့ တုိက်ေရှ့က ြဖတ်သွားတာကို ငံု့ြကည့်ေနမိတယ်
သူတုိ့အချင်းချင်း မေလး လို ေြပာဆိုရင်း စကားနိုင်လု ရင်း
ကိုယ်တည်းခိုေနတဲ့ တိုက်တန်းအိမ်ယာ၀င်းရဲ့ ဟိုဖက်ကို ထွက်သွားြကတယ်
၀ရံတာလက်ရမ်းမှာ ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိတ်တွယ်ထားရင်း
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် ေချာ့ြမှူေနရတယ်
လြခမ်းရဲ့အနားမှာ ဘယ်ြကယ်မှရှိမေနြကဘူး ေလာေလာဆည်မှာေပါ့
ကိုယ်က ြကယ်ေတွကို မဖတ်တတ်ဘူးေလ
ကိုယ်က ြကယ်ေတွကို မမှတ်တတ်ဘူးေလ
ကိုယ်က ြကယ်ေတွနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးေလ
ေကာင်းကင်ဟာ ညနက်ချိန်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်အဂင်္ါရပ်နဲ့အညီ
အပီအြပင် ေမှာင်မိုက်ေနေချေပါ့
လ ဟာ သူမျက်လံုးေတွကို ေမှးစင်းြပီး ကမ္ဘာကို ငံု့ြကည့်ေနေချေပါ့
ေလေြပေလညင်းေတွက သုတ်ြဖူးလို့လာတယ်
ေလေြပထဲမှာ လ ရဲ့ရနံ့ေတွ သင်းသင်းပျံ့ပျံ့ ညိကပ်ပါလာေချေပါ့
လ အနားမှာ ခစားလာတဲ့ တိမ်မှျင်စ အနည်းငယ်ကို
မျက်လံုးအားစိုက်ြကည့်မှ ြမင်ရတယ်
ဒါေပမယ့် ကွယ် တိမ်ဆိုတာ ကမ္ဘာေြမနဲ့သာ နီးြပီး
လ ဆီကေန ေ၀းလွန်းလှေပတယ်
ကိုယ်ဟာ ဒီစာလံုးေတွကို ငံု့ကိုင်းရိုက်နှိပ်ေနရင်းက
ေကာင်းကင်ဖက်ဆီ မြကာခဏေမာ့ြကည့်ြဖစ်ေနတယ်
လြခမ်းရဲ့ ြဖန့်ကျက်တဲ့အလင်းဟာ ခုနက ေမာ့ြကည့်တုန်းကထက်
အြပန့်ကျယ်လာတယ် ေရွ့ေနတဲ့ တိမ်ေတွက ခုလို အြမင်ကို လှည့်စားလုိက်တာပါ ေလ
အြမင်လှည့်စားခံရတာေတွနဲ့ချည်း လက်ပွန်းတတီးေနလာရလွန်းေတာ့
ကိုယ်ဟာ ဒါကို ရိပ်စားမိေနတယ်
ဒါေပမယ့် ကိုယ်ေကျနပ်ပါတယ် ေလ
နှင်းြမူမှုန်ေတွ ေ၀့၀ဲ တတ်တဲ့ ေဆာင်းအခါ သမယမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ရွက်ေြကွေတွ တဖွဲဖွဲ ေြကွလွင့်တတ်တဲ့ ေနွမိန်တေပါင်းမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ဂျိုးဂျိမ့်သံေတွနဲ့ လှျပ်နွယ်လှျပ်ပန်းေတွ ေတာက်စားတတ်တဲ့ ၀ဿန်မိုးကာလမှာပဲြဖစ်ြဖစ်
ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ဒီရာသီဥတု ဒီေတာေတာင်ေရေြမ ဒီပန်း ဒီလမ်း ဒီစခန်း
ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ကိုယ်ချစ်ပါတယ် ကိုယ်ဟာ တကယ့်ကို ချစ်ခဲ့ ပါေလရဲ့
ကိုယ် ဒီ၀ါကျေတွ ဆင်သ ေနတုန်းမှာပဲ
ေဟး ကနဲ တြပိုင်နက် ေအာ်လိုက်တဲ့ အသံေတွ
တဖက်ကားလမ်း စားေသာက်ဆိုင်ေတွဖက်ဆီက လွင့်ပျံလာတယ်
လူအများကို ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ ေဘာလံုးအသင်း ၂သင်းရဲ့ ဘ၀ပျက်လုခမန်း
အားစမ်းပွဲကို အားေပးရင်း လှျံထွက်လာတဲ့ အသံေတွေပါ့ ေလ..
ကိုယ်ကေတာ့ ဘာရယ်မဟုတ် လ ကို ေမာ့ြကည့်မိြပန်တယ်
ပိုမို ထင်ရှားြပတ်သားလာတဲ့ လ ရဲ့ကိုယ်ရံေတာ်ပမာ အလင်း၀န်းဟာ
လ ကို ချစ်စနိုး ငံုခဲထားေလရဲ့
ေလေြပေအးကေလး ထပ်မံသုတ်ြဖူးလာတဲ့အခါ
၀ရံတာမှာ မတ်တပ်ရပ်ေနတဲ့ ကိုယ်ဟာ
မေတာ်တဆ တစ်ေယာက်ေယာက်များ ေမာ့ြကည့်ရင် တြပိုင်တည်းြမင်ရမယ့်
လ ြခမး်ကို မျက်ေမှာင်ြကုတ်လုမတပ် စိုက်ြကည့်ေနမိတယ်
ဒီညဟာ တကယ်ေတာ့ အြခားအြခားေသာ တသက်လံုးြကံုေတွ့ြဖတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့
ည ေတွထက် ဘာထူးဆန်းြပီး ဘာေတွ အထူးြပုနိုင်ေလလိမ့်မလဲ
ဒီ ေမးခွန်းကို အမှန်နဲ့နီးစပ်လှေချရဲ့လို့သူသူကိုယ်ကုိယ်ေတွက
လွယ်လင့်တကူ ေခါင်းညိမ့် ေထာက်ခံြကလိမ့်မယ်
ဒါေပမယ့် ၀ရံတာ ေထာင့်စွန်းဖက်ဆီ ေစာင်းေကွးဆင်းသွားတဲ့ လြခမ်း
နဲ့အတူ ဒေရာေသာပါး လိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တုိင်ကေတာ့
ဒီအြဖစ် ဒီသနစ်ကို ေဟာသလို မှတ်တမ်းတင် ရေပလိမ့်မယ်
“ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လ တစ်၀က် သာေနတယ်
ေကာင်းကင်ေပါ်မှာ လို့ေရးြပီးမှ ေကာင်းကင်ထက်မှာဆိုတာက
ပိုေကာင်းမလား ပိုမှန်မလားလို့ စဉ်းစားမိြပန်တယ်
(ေပါ်) ေတွ (ထက်) ေတွမပါပဲ ေကာင်းကင်မှာ လို့ဆိုလိုက်ရင်ေကာ..
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းတယ်
အရာအားလံုးဟာ ေ၀၀ါးလွန်းလှတယ်” ။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၊ ဧြပီ၊ ၂၀၁၂ ကွာလာလမ်ပူ ၀၀း၁၃ နာရီ