အံ၀ှက်များ
သစ်ရွက်တစ်ရွက်ေပါ် ကျည်းေပါင်းတက်ေနတဲ့ နီညိုေရာင် အဖုကေလးေတွ
ေရထဲမာ ပိုးေလာက်လန်း ဆတ်ေတာက်ဆတ်ေတာက်ကူးသွားတာက အစ
နာရီေအာက်က တစွန်းတစ ထွက်ေနတဲ့ တစ္ဆသရဲမျက်နာဖံုး အေလာေတာ်
အသွားထက်ထက်ဓါးတလက် သူြပံုးြပတယ် မျက်နာချင်းဆိုင်ကေန ငယ်သံ
ပါေအာင် ဟွန်း ဖိတီးရင်း ထိုး၀င်လာတဲ့ ေလာ်ရီကားြကီး သစ်သီးေတွအြပည့်နဲ့
အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က ပန်းခင်းြကီးဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်အာေနတဲ့ပန်းေတွနဲ့ပင်လယ်ေ၀ေနခဲ့
ေလးလံလွန်းလတယ် သက်ြပင်းေတွဟာ ေြမေအာက်ရထားဘူတာရံုထဲ ဒုတ်ဒုတ်ထိ
ဆင်းသွားရဲ့ ေနာက် ြပန်ေကွ့တက်လာတယ် လည်ပင်းမာ ဖဲြကိုးလို အစတစ်စ
တင်းတင်းရစ်ကာ တွဲေလာင်းြကီး စိတ်က အရိုးေပါ်အရည်တင်ပဲ ကျန်ေတာ့တယ်
နွားေတွ စားကျက်ထဲ… ေနေရာင်ဟာ စွင့်ေတာက်လို့ ေမာင်ကျေနတဲ့
အတိတ်ဇာတ်ေြကာင်းထဲ ေခါင်းနစ်ထားလိုက်တယ် ဟင့်အင်း ဘာမ မဆိုင်ဘူး
အံ၀က်များ လို့ေခါင်းစဉ်တပ်ြပီး စေရးကတည်းက သိေနတယ် အဲ့ဒါကို။     ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ ေအာက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၀၈း၅၈ နာရီ

အရိပ်များ

ေမ့ချင်ေယာင်ေဆာင်ထားတဲ့ အတိတ်
အသက်ရှူေနသမှျ ေကျာမှာပိုးထားရတဲ့ ကံြကမ္မာလို
ေြခခွင်ရင်ခွင် မခွင်ရရင် လက်ေကာက်
ငါ့မှာ ချို့ယွင်းချက်ေတွနဲ့။

ရှုခင်းတို့ေရ..
အြဖစ်အပျက်တို့ေရ..
အနုပညာတို့ေရ..

နှစ်ေတွ အြကာြကီး ြကာြပီးသွားကာမှ
ြပန်လှည့်လာခဲ့တယ်။

ထိန်ထိန်ေတာက်ေတာက် ေန၀င်ကာနီး တိမ်များ
လှည့်စားခဲ့ပါြပီ။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၆၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ်၊ လန်ဒန် ၈း၂၃ နာရီ

ေဆာင်းအိပ်မက်
လမင်းြကီးက ြပည့်ြပည့်၀၀သာလို့
သူ့မျက်နှာ လ၀န်းြကီးပမာ က
လက်ေမာင်းေပါ် ေခါင်းအုန်းလို့

အုန်းလက်များေပါ်  ရွှဲရွှဲစို ေနတဲ့ လေရာင်မှာ
ရုန်းကန်ရင်း ဆွဲငင်ေနတဲ့ အချစ်ရဲ့ အေရာင်ေတွဟပ်လို့

ကန့်လန့်ကာပါးလျလျနဲ့ မီးအိမ် မှိန်မှိန် ၂ခု
ပန်းသီးတစ်လံုးမှာ ပိုးေဖာက်ေနတဲ့ ဓါတ်ပံုပိုစတာက
နံရံမှာ ကပ်လျက်..

“အချစ်များစွာြဖင့်သာ..
ကိုယ့်ရင်ကို စိုးမိုးလို့ြဖင့် ြကည်နူးလျက်ပါ..”
ဟိုးေခတ်က ေရဒီယို သီချင်း တိုးတိုးညှင်းညှင်း

ေချွးများြဖင့် စိုရွှဲလျက်
ေန့လည် ေြခာက်အိပ်မက်မှ လန့်နိုးလာ
တ၀ီး၀ီး လည်ေနတဲ့ ပန်ကာကို ေဆာင့်ကန်လုိက်ရမလား
မပိတ်မိတဲ့ တီဗီွက လာေနတဲ့ ယိုးဒယား ဟာသအစီအစဉ်ကို
ဆဲဆိုြမည်တမ်း လိုက်ရမလား
(ေဆာင်းတွင်းြကီးမှာကို) တရှိန်ရှိန်တက်ေနတဲ့့ ေန့ အပူချိန်ကိုပဲ
ြပဿနာအားလံုးရဲ့ အရင်းအြမစ်အြဖစ် ပံုချလိုက်ရမလား

ေရခဲေသတ္တာထဲက ေရပုလင်းကို ထုတ်ကာ
ေရ ေအးေအး တစ်ခွက်ေသာက်တယ်
ေြခာက်ေနတဲ့ အာေခါင်က အစိုဓါတ်ရသွားမလိုနဲ့
ပို ေြခာက်သွားတယ်

တဘ၀လံုး ဖွဲ့ဆိုမိသမှျ အချစ်ေတွ
ဘာတစ်ခုမှ အရာထင်ထင် မရှိခဲ့
(အားလံုး)
အချည်းနှီး….။      

ခင်ေအာင်ေအး
၂၆၊ နို၀င်ဘာ၊ ၂၀၁၁ ဖရာ့ပရာဒင်န် ဘန်ေကာက် ၁၉း၅၇ နာရီ