ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၂၆ မှ ၃၀)

၂၆
စုန်းစုန်းနစ်ြမုပ်ဖူးသလား
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ေသသွားချင်စိတ် ေခါင်ခိုက်ဖူးသလား
ဖန်ခွက်သန့်သန့်ထဲ ေရချိုသန့်သန့် တစ်ခွက်စီနဲ့ စကားဆက်ေြပာရေအာင်။ ။

၂၇
စက္ကူေပါ်လာတာ
လူေတွ လ ေပါ်ေရာက်သွားတာအထိ ေကျးဇူးများသတဲ့
ငါ့အတွက်ေတာ့ စက္ကူဆိုတာကျွဲလူးအိုင်ပဲ ။ ။

၂၈
“ြမက်ခင်းစိမ်းနဲ့တဲငယ်ေလး..”
သူငယ်ချင်း ေအာင်၀င်း ရဲ့သီချင်းစာသား
တဂျစ်ဂျစ်နဲ့ တချိန်လံုး လာ ‘စား’ေနတယ်


၂၉
ပညာရှိေတွနဲ့ချည့်
ကံအေြကာင်းမလှစွာ ထိပ်တိုက်တိုးေနရလွန်းေတာ့
ငါ့ ေသစာရှင်စာေလးေတာင် ေမ့ေပျာက်ရရှာေပ့ါ ။ ။

၃၀
ပန်းဆိုရင် နှင်းဆီလို့ပဲ ထင်လိုက်တာ
ငယ်ငယ်တုန်းက ဥမမယ် စာမေြမာက်ဘ၀မှာ
အား ေလာကြကီးမှာ ပန်းအမျိုးအစားေတွ မေရမတွက်နိုင်ေအာင် များလှပါကလား။ ။

ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၂၁ မှ ၂၆)

၂၁
ခုေလးတင်..ေနပွင့်လာပံုဟာ
ငါ နှစ်ြခိုက်စွဲလန်းခဲ့တဲ့ ဘယ်အရာနဲ့မှမတူပဲ
ငါ့ကို ေဆာင့်ဆွဲလိုက်တယ်။ ။

၂၂
ငါ ေသသွားတဲ့အခါ..လို့
ငါ ေလှျာက်ေတွးြကည့်သမှျဟာ
ငါ တကယ်မေသေသးပဲ ကေယာင်ကတမ်းြဖစ်မှုေတွချည့်သာ။ ။

၂၃
အချစ်သီချင်းစစ်စစ်တပုဒ်
နားေထာင်မိတိုင်း
လှိုင်းလံုးေတွ လှိုင်းလံုးေတွ လှိုင်းလံုးေတွ။ ။

၂၄
ငံု့လှျိုးသွားတဲ့ မာနကိုလိုက်ဆည်ဖို့
ငါ ငံု့ကိုင်းလိုက်တယ်
ငံု့ကိုင်းလျက်သား မာခဲသွားေချေပ့ါ။ ။

၂၅
ေဟာဒီ လူ့ဘ၀မှာ
ငါအမုန်းဆံုးက ကဗျာပဲ
အဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပဲ ငါ ကိုယ်ခံအားေလျာ့နည်းေရာဂါ စွဲကပ်ခဲ့ေပ့ါ။ ။

ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၁၆ မှ ၂၀)

၁၆
နာကျည်းြခင်းေတွ
တဘ၀လံုး ကျိကျိတက်ချမ်းသာခဲ့ေပါ့
ငါ ေဒ၀ါလီခံချင်လှြပီ။ ။

၁၇
တစ်သက်လံုး
ဘာမှနားမလည်ပဲ ြပံုးမိခဲ့သမှျ
ခုကျမှ သိြပီး အရှက်ရ ။ ။

၁၈
ေမးခွန်းေတွထဲ
အချွန်ေတွအတက်ေတွ ြပတ်ရှေစတဲ့အသွားေတွနဲ့
ငါ ဆိတ်ဆိတ်ေနလိုက်တယ်။ ။

၁၉
အကင်္ျီဒီဇုိင်းက တိမ်ေတွနဲ့ေဖာင်းအိ
ငါ သူ့စိတ်ထဲ ခဏ၀င်ြကည့်တယ်
အိုး ေလထဲ ေြခကားယားလက်ကားယားြကီး ။ ။

၂၀
ေအာင်းေမ့သတိရြခင်းလက်တံကိုလှမ်းဆွဲမိခိုက်
နာမ်တရားရဲ့ ကျံုလှီေသးသိမ်သွားပံု ြပီးေတာ့
တံုချိေနတဲ့ လက်အစံုနဲ့… ။ ။

ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၁၁ မှ ၁၅)

၁၁
မိုး ရုတ်တရက်ရွာချ
ြပူတင်းေပါက်ေတွ ငါေြပးပိတ်
၀ါးသွားတဲ့ြမင်ကွင်းမှာ ငါ့အာရံုဟာ ပိတ်မိသွား။ ။

၁၂
ဆက်ေရးေနမိ
ပင့်ကူမှျင်လို အတိတ်ထဲ ြငိ
ခု ငါေရးေနတဲ့အခိုက်အတံ့အထိ ။ ။

၁၃
လည်ေနလိုက်တာ မွှတ်လို့
အေရာင်စံုေတွ ေပျာက်ထွက်သွားြပီး ြဖူသွားခဲ့ြပီ
သံသရာထဲ အေရာင်ေတွနဲ့ပျစ်ထူေနတာကျ ကျွတ်ခဲလှဘိြခင်း။ ။

၁၄
ေလဟာ ပု၀ါစေလးလို
ဒါမှမဟုတ် ပု၀ါစေလးဟာ ေလလို
ဒါမှမဟုတ် ေလနဲ့ပု၀ါစဟာ တသားတည်း ။ ။


၁၅
စိတ်ကိုနက်နက်တူးလိုက်တယ်
မြကိုက်တာေတွ ေဘးကိုယက်ဖယ်လိုက်တယ်
ပွင့်ငံုဖူးကေလး တစ်ခုတည်းသာ ကွက်ကျန်ေတာ့တဲ့အထိ ။ ။

ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၆ မှ ၁၀)


အရိပ်ကေြပာတယ်
သူ့ဘ၀ ကို သူြကိုက်တယ်တဲ့
ဘ၀ထဲ အရိပ်ထိုးတာကိုေတာ့ မြကိုက်ဖူးတဲ့ ။ ။


အားလပ်ချိန်များဟာ
မျက်ေစ့တစ်ဆံုး မိုးကုပ်စက်၀ိုင်းပမာ
ဖိစီးလှေချကလား ။ ။


တခုကိုရဖို့
၂ ခု ၃ ခု ဒါမှမဟုတ် အများြကီးစွန့်လွှတ်ရတယ်
အဲ့ဒီတခု ေတာ်ေတာ်အေရးြကီးပံုပဲ ။ ။


ေရ၊ ေြမ၊ ေတာေတာင် သဘာ၀
ရာသီဥတုအစရှိတာေတွရှိေနသမှျ
ချစ်ေနရဦးမည်ပင် ။ ။

၁၀
မှန်လဲ မဟုတ်ဘူး
ေတာင်နံရံလဲ မဟုတ်ဘူး
ပံုရိပ်နဲ့အက်ကိုးေတွ လာမရှာနဲ့။ ။

ြကယ်ပံုဏ္ဍာန်လှီးြဖတ်ထားတဲ့ တလက်လက် တဖျတ်ဖျတ် အေတွးစများ (၁ မှ ၅)


အဲဒီ အေမှာင်ထဲမှာ
ဘာမှမရှိဘူး
အေမှာင်ကုိယ်တိုင်ေတာင်ရှိရဲ့လား ။ ။


တချို့က (စိတ်ထင်ေပါ့ေလ)
အစစအရာရာချိတ်တွဲေစးကပ် ြမဲြမံေနြကသလိုပဲ
ငါ့မှာေတာ့ ဟ ြပဲြကီး ။ ။


သစ်ရွက်ေတွ အရမ်းစိမ်းတာပဲ
သစ်ရွက်ေတွ အရမ်းစိမ်းတာပဲ
အဲ့ဒါ သစ်ရွက်ေတွလား ။ ။


စိတ်ဟာ ညစ်ေပေနလား
ငါ သန့်ရှင်းေရးလုပ်ရမှာ ပျင်းလှတယ်
ေနပေလ့ေစ…။ ။


ရယ်ရတယ်..
ငိုချလိုက်ရလုမတတ် အြဖစ်တခုနဲ့ အတိုးမှာ
စတီယာရင်ကို တဆံုးလှည့်လိုက်သလို။ ။

ေမာင့်အချစ် ‘စီဖာ’

စီဖာ
မင်းအရိပ်ရဲ့နှုတ်ခမ်းသားေလးေတွကို
ငါ့ရဲ့ ြမတ်နို်းမှုဇာနားကေလးေတွ တပ်ေပးထားချင်တယ်

စီဖာ
မင်းလည်မှာ အြမဲဆွဲထားတဲ့ ပုတီးကုန်းကေလးရဲ့ သီြကိုးြဖစ်ြဖစ်
မင်းကိုယ်ခန္ဓာမှာ ၀တ်ဆင်ထားမယ့်၀တ်စံုရဲ့ြကယ်သီးေလးတလံုးြဖစ်ြဖစ်
ငါ ြဖစ်ချင်မိတယ်

စီဖာ
ေြမွအလမ္ပါယ်ဆရာဟာ
သူ့ေြပွသံနဲ့ ပြခုပ်ထဲက ေြမွကို သူလိုရာ ကကွက် အတိုင်း က ခိုင်းသလို
မင်းငါ့ကို ချုပ်ကိုင်စိုးမိုးပါ မင်းငါ့ကို ထင်သလိုေဆာ့ကစားပါ

စီဖာ
ငါ မေသချင်ေသးဘူး
မင်း ကိုယ်သင်းနံ့ေလးကို မင်းနားပူးကပ်ြပီး မရှူရှိုက်ဖူးေသးသမှျ
မင်း နားရွက်ေနာက်နားေလးကို ငါ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကပ်ြပီး မနမ်းဖူးေသးသမှျ
မင်း ငါ့ကို ေစ့ေစ့ြကည့်ကာ ြကည်ရွှင်တဲ့ရယ်သံလွင်လွင်ကေလးနဲ့ပစ်ေပါက်တာ မခံရဖူးေသးသမှျ။ ။

(စီဖာ = ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ ‘စီစီဖတ်’ အား အသံသာေအာင်ေြပာင်းထားေသာအမည်)

ခင်ေအာင်ေအး
၁၉၊ ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၀၈း၁၃ နာရီ

ဒီေကာင်းကင် ြကည်လင်မှာလား

ခုလို မိုးသားေတွက အနာဂါတ်ကို ေမှာင်ကျေနေစတာမျိုး
အရိပ်ေတွက အရိပ်ေတွေပါ် ထပ်ဆင့်မိုးလို့ ထူထဲပိန်းပိတ်ေနတာမျိုး
ကံြကမ္မာရဲ့ ေမှာ်ဆန်မှု ေစးပျစ်အရည်ထဲ လူးလိမ့်ေနရတာမျိုး
အဲ့ဒီ အြဖစ်ဆိုးေတွကေန ထွက်ေြပး လွတ်ေြမာက်ချင်စမ်းပါဘိ။

ဒီေကာင်းကင် ြကည်လင်မှာလား။

ေတာတန်းကေလးဖက်ဆီ နှလံုးသားနဲ့ တွားသွားချင်တယ်
စမ်းေချာင်းကေလးထဲ ငါ့ပူေလာင်မှုေတွကို ဆင်းစိမ်ချင်တယ်
အညှာကေန ြပုတ်ထွက်လွင့်ကွာကျလာတဲ့ သစ်ရွက်ေတွနဲ့အတူ ရှိုက်ငိုချင်တယ်
ြပိုးေပျာက်ေနြခည်ေတွ ကွက်ကျား ကျေနရာကို အိပ်မက်ေယာင်သူလို လိုက်ဖမ်းချင်တယ်။

ဒီေကာင်းကင် ြကည်လင်မှာလား။

ကျမရဲ့ ဆံထံုးကို ြဖည်ချြပီး မဆံုးနုိင်တဲ့ သီချင်းေတွအြဖစ်နဲ့ြဖန့်ခင်းလိုက်တယ်
ရှင် ေခါင်းအုံးအိပ်ခဲ့တဲ့ ကျမခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတချို့ကို တူရိယာအြဖစ်တီးခတ်လိုက်မယ်
အနမ်းရဲ့ ပဲ့တင်သံေတွဟာ ကွိုင်ယာေတွလိုပဲ နိမ့်ြမင့်သံစဉ်ေတွအြဖစ် ေကာင်းကင်ဘံုထိ ပျံ့လွင့်လို့
‘အချစ’် ဟုတ်လား ရှင့်နှုတ်ခမ်းကို ကျမနှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကပ်ြပီး ေနာက်ထပ်မေြပာနိုင်ေအာင် ရပ်တံ့ပစ်လိုက်ပါရေစ။

ဒါဆိုရင်..
ဒီေကာင်းကင် ြကည်လင်သွားမှာလား။ ။

ခင်ေအာင်ေအး
၁၇၊ ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၁ ေချလ်တန်ဂရို့ဗ် လန်ဒန် ၉း၂၃ နာရီ

ချင်းအမျိုးသမီးကဗျာဆရာ အိုင်းဒီးရဲ့ ဂီတာနဲ့ြကယ်စင် စာအုပ်မှ -